[[FirefoxでTwitter]]

*Tweetbar [#zd1bc9d0]
配布元:mike demers dot net [[tweetbar>http://mikedemers.net/projects/tweetbar]]

窓の杜 - Firefoxのサイドバーで一言SNS“Twitter”の記事を投稿・閲覧「tweetbar」~
http://www.forest.impress.co.jp/article/2007/04/20/tweetbar.html

#ref(Tweetbar.png,nolink,Tweetbar)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS